Kangxi Radical 82: 毛 máo Fur

Kangxi Radical 82: 毛 máo “fur” ☞


kangxi-radical-4-82-mao2-fur


Pīnyīn

毛 ~ máo ~ “fur” radical
aka: Kangxi Radical Fur
毛 ~ máo ~ hair, feather, raw, scared
毛 ~ Máo ~ surname Mao

毛巾 ~ máojīn ~ towel
毛 ~ yáng máo ~ fleece, wool
毛 ~ yǔmáo ~ feather, plumage, plume
毛泽东 [毛澤東] ~ Máozédōng ~ Mao Zedong
[毛義] ~ Máo zhǔyì ~ Maoism
毛病 ~ máobìng ~ fault, defect
毛笔 [毛筆] ~ máobǐ ~ writing brush
~ máochóng ~ caterpillar
毛象 [長毛象] ~ cháng máo xiàng ~ woolly mammoth


 

Advertisements

15 thoughts on “Kangxi Radical 82: 毛 máo Fur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s