Kangxi Radical 68: 斗 dǒu Dipper

Kangxi Radical 68: 斗 dǒu “dipper”☞


kangxi-radical-4-68-dou3-dipper


Pīnyīn

斗 ~ dǒu ~ “dipper” radical (68) ↗ xiaoma.info
aka: Kangxi Radical Dipper
斗 ~ dǒu ~ measure for grain, cup or dipper shaped object
斗 ~ Dǒu ~ abbr. for: 北斗 ~ Běidǒu / 北斗 ~ Běidǒuxīng ~ Big Dipper
Compare: 斗 [鬥] ~ dòu ~ to fight